การประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรม และอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3

3rd National Conference Technology and Vocational Education & Training (T-VET)

“การพัฒนาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การจัดการเรียนการสอน และการบริหารด้านอาชีวศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้านอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน”

ประวัติความเป็นมา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ในการเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรม และอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดยมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดประชุมวิชาการฯ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความร่วมกัน

การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 1) นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และผลงานสร้างสรรค์ 2) การจัดการเรียนการสอน และ 3) การบริหารด้านอาชีวศึกษา รวมทั้งการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ

หัวข้อการจัดงาน

  ประเภทของการนำเสนอ
 • 1. แบบบรรยาย (Oral Presentation)
 • 2. แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
 • 3. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (Innovation Presentation)
  ประเภทของผลงาน
 • กลุ่ม 1 บทความวิจัย
 • กลุ่ม 2 ผลงานนวัตกรรม (ลักษณะคุณภาพผ่านการประเมินขั้นเทคโนโลยีในระดับ 3)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม อาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและการวิจัยในทางด้านเทคโนโลยี ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ
 2. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในเอกสารรายงานการประชุมวิชาการที่จัดขึ้น
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้พัฒนางานด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กองบรรณาธิการ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรม และอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะกรรมการกองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

 • 1. ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 2. ศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 3. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร

บรรณาธิการ

 • ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลัดกระบัง

ผู้ช่วย บรรณาธิการ

 • ดร. สุธี เสริมสุข สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

กองบรรณาธิการ

 • 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ เมธาภัทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 6. รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 8. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 9. รองศาสตราจารย์ ดร.อัคพงศ์ สุขมาตย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 10. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุษ คงรุ่งโชค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา อึ่งทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 14. ว่าที่ร้อยโท ดร.ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • 15. ดร.ศราวุธ สังข์วรรณะ ข้าราชการบำนาญ
 • 16. ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 17. นางสาวจันทร์สุดา นกน้อย สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • 18. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง พุฒตาลดง วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ
 • 19. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
 • 20. นายอภิชาติ บูรณเขตต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัย

 • 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ เมธาภัทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม(ประเทศไทย),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม(ประเทศไทย),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 5. รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 7. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม(ประเทศไทย),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 8. รองศาสตราจารย์ ดร. อรุษ คงรุ่งโชค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • 9. รองศาสตราจารย์ ดร.อัคพงศ์ สุขมาตย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม(ประเทศไทย),มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 • 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา อึ่งทอง สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • 14. ว่าที่ร้อยโท ดร.ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • 15. ดร.ศราวุธ สังข์วรรณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
 • 16. ดร.สุธี เสริมสุข สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
 • 17. ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 18. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ข้าราชการบำนาญ
 • 19. ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
 • 20. ดร.นริศ สุคันธวรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
 • 21. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
 • 22. ดร.แทน โมนาราย วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 • 23. ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 • 24. ดร.ประทีป จันทร์ผลงาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
 • 25. ดร.อำพล สีดาดี วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 • 26. ดร.เดชณรงค์ รอดซุง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 • 27. ดร.ปิยธิดา รอดซุง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 • 28. ดร.อาทิตย์ จิรวัฒนผล วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
 • 29. ดร.ปทุมมาศ รักษ์วงศ์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 • 30. ดร.รุ่งทิวา สลากัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • 31. ดร.มุทิตา ชัยเพชร วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
 • 32. ดร.เทอดศักดิ์ นิสังกาศ ข้าราชการบำนาญ
 • 33. ว่าที่ร้อยเอก ดร.รุ่งสว่าง บุญหนา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
 • 34. ดร.ยงยุทธ พรมบุตร ข้าราชการบำนาญ
 • 35. ดร.ยุวดี ธรรมสุนา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
 • 36. ดร.พุทธ ธรรมสุนา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 • 37. ดร.ประทิน เลี่ยนจำรูญ วิทยาลัยเทคนิคพังงา
 • 38. ดร.อลงกรณ์ เลิศปัญญา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
 • 39. ดร.ปวีณกร แป้นกลัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • 40. ดร.ชัยวัฒน์ เห็นถูก วิทยาลัยเทคนิคสิชล
 • 41. ดร.สมพิศ โยมา วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
 • 42. ดร.สิริลักษณ์ ศรีธิธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 • 43. ดร.ศศิรินทร์ มหาวงศนันท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 • 44. ดร.กำไร จันทร์พรม วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
 • 45. ดร.ปิยะวรรณ จันทร์สุข สำนักงานสารธารณสุขพิษณุโลก
 • 46. ดร.ประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
 • 47. ดร.อุมาพร ปานโท้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
 • 48. ดร.พงษ์สุวัฒน์ เสริมศิริกาญจนา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 • 49. อาจารย์สุวัฐชัย วัชรถาวรศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 • 50. อาจารย์เพ็ญศิริ ทองทวี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 • 51. อาจารย์ธีระพล ปรุงศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 • 52. อาจารย์วันชัย กอบกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 • 53. อาจารย์วรนุช พรเสนาะ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 • 54. อาจารย์พวงมาลัย จันทรเสนา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
 • 55. อาจารย์ธนมญพฤทธิ์ สุขธนานิภาศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
 • 56. อาจารย์รุจพนธ์ หนิมพานิช อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
 • 57. อาจารย์ธเนศ ภู่กัน อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
 • 58. อาจารย์เอกชัย ชูเที่ยง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
 • 59. อาจารย์รัตนะ พาขุนทด อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
 • 60. อาจารย์เจต ถาวร อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
 • 61. อาจารย์เสมอ เวชสถล อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 • 62. อาจารย์พิทักษ์ อุปัญญ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 • 63. อาจารย์ไพรินทร์ น้อมเศียร อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 • 64. อาจารย์สิงห์คม วุฒิชาติ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยี การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 • 65. ดร.สุภาภรณ์ โตโสภณ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยี การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 • 66. อาจารย์ธัญญ์พิชชา ท้วมทับ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 • 67. อาจารย์สมพงษ์ แคสา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
 • 68. อาจารย์สิทธิชัย จันทพิมพะ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
 • 69. อาจารย์เจริญ ทองหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
 • 70. อาจารย์อุดมศักดิ์ พยัคฆเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
 • 71. อาจารย์ฐิตารีย์ จันทรวัทน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
 • 72. Ms. Jennie Kaye Nave วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
 • 73. อาจารย์บุษบา เซ็งมา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 • 74. อาจารย์กุลธิดา ยอดหาญ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 • 75. อาจารย์นิตยา คณธี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ผู้ทรงคุณณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย (Full Paper)

 • 1 ศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2 ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 3 รศ.ดร.อัครรัตน์ พูลกระจ่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 4 รศ.ดร.สุขแก้ว คำสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • 5 รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 6 รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 7 รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 8 ผศ.ดร.อารีย์ ปรีดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • 9 ผศ.ดร.สวนีย์ เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • 10 ผศ.ดร.ศราวุธ สังข์วรรณ ข้าราชการบำนาญ
 • 11 ผศ.ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 12 ว่าที่ร้อยโท ดร.ศักดิ์ชัย เพชรสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • 13 ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 • 14 ดร.อำพล สีดาดี วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 • 15 ดร.สุวัฒน์ นิยมไทย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
 • 16 ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ข้าราชการบำนาญ
 • 17 ดร.สุธี เสริมสุข สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
 • 18 ดร.สมภพ สุวรรณรัตน์ ข้าราชการบำนาญ
 • 19 ดร.ศิริลักษณ์ ศรีธิธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 • 20 ดร.ศศิรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 • 21 ดร.ศยามล วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรสุโขทัย
 • 22 ดร.ยงยุทธ พรหมบุตร ข้าราชการบำนาญ
 • 23 ดร.พงษ์สุวัฒน์ เสริมศิริกาญจนา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 • 24 ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ ข้าราชการบำนาญ
 • 25 ดร.ปวีณกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • 26 ดร.นริศ สุคันธวรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
 • 27 ดร.ธารทิพย์ สีตาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
 • 28 ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย วิทยาลัยการอาชีพ บรรพตพิสัย
 • 29 ดร.แทน โมนาราย วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 • 30 ดร.อลงกรณ์ เลิศปัญญา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
 • 31 ดร.เดชณรงค์ รอดซุง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 • 32 อ.จันทร์สุดา นกน้อย สำนักงานปลัดทระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • 33 ดร.เกษตร เมืองทอง วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
 • 34 ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • 35 ดร.อาทิตย์ จิรวัฒนผล วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
 • 36 ดร.ปทุมมาศ รักษ์วงศ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
 • 37 ดร.รุ่งทิวา สลากัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • 38 ดร.มุทิตา ชัยเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
 • 39 ดร.เทอดศักดิ์ นิสังกาศ ข้าราชการบำนาญ
 • 40 ดร.รุ่งสว่าง บุญหนา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
 • 41 นายสมบัติ ทองรัตน์ ธุรกิจส่วนตัว
 • 42 นายสรายุธ สายวงษ์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน). NT1 สุโขทัย
 • 43 นางประไพรสาร สุชาติธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
 • 44 นายธนวัฒน์ ด่านพิษณุพันธ์ หจก. ซิปปรินติ้ง

วันสำคัญ

กำหนดวัน

กำหนดการ

กำหนดวัน

ตารางการนำเสนอ

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนบทความ
d

วิธีใช้งานเว็บส่งบทความ

สถานที่จัดงาน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

ติดต่อ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
410 หมู่ 1 ถนน พิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-337611
โทรสาร 055-337612
E-mail vintc03@gmail.com